تامین مالی پروژه

تامین مالی پروژه

ارائهی انواع روشهای تأمین مالی (فاینانس) پروژه از طریق بانکها، مؤسسات تأمین مالی و بیمهگران اعتباری در سطح بین‌‌‌المللی (با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور)

مبحث تأمین منابع مالی (فاینانس) از مهمترین ارکان در اجرای پروژه‌هاست. با توجه به محدود بودن منابع مالی در هر کشور و همچنین اهمیت استفاده از دانش فنی و تجهیزات شرکتهای خارجی، موضوع جذب منابع مالی از خارج کشور، راهکاری مهم برای تأمین مالی پروژه‌ها بهویژه برای پروژههای بزرگ است. در کشوری مانند ایران که نیاز به توسعهی ساختارهای زیربنایی وجود دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری به نظر میرسد.

شایان ذکر است آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی برای پروژهها کمک می‌کند، وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی، شفافیت در قوانین و مقررات، حذف مقررات زائد، بهبود فضای کسبوکار و غیره است.

لازم به ذکر است که فاینانس پروژهها میتواند در قالب سه ساختار اصلی صورت پذیرد:

الف) تأمینمالی شرکتی (Corporate Finance): در این روش شرکتی که میخواهد پروژه را اجرا کند، با تکیه بر تواناییهای مالی خود، اقدام به جذب تأمین مالی کرده و در نهایت مسئولیت بازپرداخت فاینانس را برعهده دارد.

ب) تأمین مالی پروژهمحور (Project Finance): در این روش، تأمین مالی یا سرمایهگذاری انجامشده در پروژه صرفاً بر اساس سودآوری (جریان نقدینگی) پروژه بوده و مسئولیت بازپرداخت فاینانس بر عهده شرکت پروژه است.

ج) تأمین مالی ساختاریافته (Structured Finance): این روش ترکیبی از دو روش فوق است، بدین معنا که اعطای فاینانس بر مبنای ارزیابی توان مالی شرکت مادر و همچنین سودآوری پروژه است.

نکته: باید توجه داشت که «تأمین مالی پروژهها»  (Financing a project) در معنای عام که به معنی تأمین مالی یک پروژه به هر روشی است، با «تأمین مالی پروژهمحور» (Project Finance) فرق دارد، اکه البته هم در سطح بینالمللی و هم در ایران، این لغات گاهی اوقات جایگزین یکدیگر استفاده می شوند.

در تأمین مالی پروژه، دو روش اصلی وجود دارند:

       1. جذب سرمایه (Equity): در این روش، منابع مالی سرمایهگذاران به روشهای مختلفی همچون سرمایهگذاری مستقیم، انتشار اوراق قرضه، فروش سهام در بازار بورس و غیره جذب میشوند.

       2. ایجاد بدهی (Debt) : در این روش، شرکت پروژه (SPV) یا شرکت مادر، به روشهای مختلف با ایجاد بدهی اقدام به جذب سرمایه میکند.

تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، ابزارهای مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

  • تسهیلات بانکی (شامل تسهیلات از بانکهای توسعهای و چندجانبه و تسهیلات با شرایط ترجیهی)
  • اعتبارات بانکی مشتمل بر خطوط اعتباری، اعتبارات اسنادی مدتدار، یوزانس، ریفاینانس و …
  • پوشش مؤسسات بیمه اعتباری ملی یا چندجانبه (بهعنوان پشتوانه ابزارهای مالی و بانکی)
  • بیع متقابل (Buy back)
  • روشهای مختلف تأمین مالی پروژه در قالب مشارکت در ساخت همچون EPC, BOT, BOO, BOOT

استفاده از این ابزارها، به ویژگیهای پروژه همچون بخش صنعت (Sector)، سودآوری و ریسکهای مالی، کشور میزبان و ریسکهای سیاسی و اقتصادی آن، شروط سرمایهگذار و غیره بستگی دارد.

بهرهمندی از فاینانس پروژهها از منابع خارجی (که در برخی اوقات در پروژههای بزرگ، ترکیبی از ابزارهای مختلف با ساختاری پیچیده است)، مستلزم وجود دانش تخصصی این حوزه و ارتباطات گسترده بینالمللی است. متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل تحریمها، این ارتباطات و دانش تخصصی به حد نیاز توسعه نیافته و بسیاری از صاحبان پروژهها به دلیل شرایط موجود، امکان دسترسی به فاینانس بینالمللی را از دست دادهاند.

تیم حرفهای و تخصصی «ایران بیزهاب» با داشتن دانش و ارتباطات گسترده در حوزه فاینانس بهویژه «تأمین مالی با پوشش مأسسات بیمه اعتبار صادراتی» (ECA-backed finance)، این امکان را دارد برای کلیهی پروژههای داخل ایران و کشورهای منطقه، بسته به شرایط پروژه، تأمینکننده مالی یا سرمایهگذار معرفی کند.

در راستای این خدمت، «ایران بیزهاب» آمادگی دارد بهعنوان مشاور قابل اعتماد در طراحی ساختار تأمین مالی، تهیهی اسناد لازم برای معرفی پروژه، انجام مذاکرات با طرفهای خارجی و سایر موارد لازم، در مراحل مختلف کار در کنار شرکت صاحب پروژه باشد.

ارائه مشاوره در زمینهی انواع روشهای تأمین مالی و سرمایهگذاری و توانایی برقراری ارتباطات مؤثر با برترین تأمینکنندگان مالی بینالمللی

ویژگی ها و کاربرد تامین مالی پروژه

  • بهرهمندی از دانش تخصصی و حرفهای در این حوزه؛
  • دسترسی به منابع مختلف فاینانس در سطح بینالمللی، بهویژه «تأمین مالی با پوشش مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی» (ECA-backed finance
  • انجام مذاکرات حرفهای و تخصصی با تأمینکننده مالی در کنار شرکت ایرانی

کلیهی صاحبان پروژه در ایران و منطقه

بسته به نوع پروژه، اطلاعات جامعی در خصوص شرکت پروژه و همچنین پروژه مورد نیاز است.

ساختاربندی و تأمین مالی پروژه ها معمولا فرآیندی زمانبر است که زمان آن بسته به اندازه، بخش صنعت، توان مالی شرکت مادر پروژه، سوددهی و غیره مشخص میشود.

ایران بیزهاب اولین مرکز تخصصی ارائه دهنده خدمات مدیریت ریسک اعتباری به شرکتهای ایرانی